Додатки

Додатки оформлюють як продовження науково-дослідницької роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті науково-дослідницької роботи.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках науково-дослідницької роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток _ " і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер "Ґ", "Є", "І", "Й", "О", "Ч", "Ь" наприклад, додаток А, додаток Б і т Додатки.д. Один додаток починається як додаток А.

При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші під назвою кваліфікаційної роботи друкують великими літерами слово "Додатки".

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи і підрозділи, які нумерують в межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад. А.2. - другий розділ додатка А; В.3.1. - перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис.Д.1.2. – другий рисунок першого розділу додатка Д); формула (А.1.) – перша формула додатка А.

Основні Додатки принципи розміщення відомостей про публікації в списку літератури

1. Алфавітний принцип.

2. В публікаціях українською мовою спочатку поміщаються назви українських робіт, після цього – іноземних.

3. Якщо прізвища двох різних авторів співпадають, то зважують на їхні ініціали, керуючись знов алфавітним принципом.

4. Якщо в списку необхідно помістити назви робіт одного автора, то їх розміщають в хронологічній послідовності.

5. Якщо посилання в тексті зазначити цифрами, укладеними в дужки, то послідовність літературних джерел списку літератури повинна відповідати порядку появи посилань в самій роботі.

Часто від автора вимагається написання анотації і реферату роботи.

Анотація – стисла характеристика роботи з точки зору змісту призначення і інших особливостей. Вона повинна відповідати на питання: "Про Додатки що говориться в роботі?".

Реферат – скорочений зміст роботи.


documentahypexd.html
documentahypmhl.html
documentahyptrt.html
documentahyqbcb.html
documentahyqimj.html
Документ Додатки