СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Мета вивчення дисципліни (за освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівця або освітньо професійною програмою підготовки). Перелік вмінь, навиків, структурно-логічне поєднання з іншими дисциплінами.

2. Зміст дисципліни (теми лекцій та їх короткий виклад, тематика лабораторних, практичних і семінарських занять, теми курсових проектів (робіт), РГР, РР, індивідуальні завдання, теми консультацій, рефератів, інші форми самостійної роботи.

3. Методичні матеріали (списки літератури, методичних посібників, розробок, таблиць, плакатів, натуральних зразків, макетів, гербарію, муляжів, мультимедійних програм, презентацій, МРС оцін. знань)

4. Технологічні карти (відповідно до спеціальності, спеціалізації та форми навчання) з визначенням календарних термінів проведення модульних контролів.

5. Перелік лабораторного обладнання.

6. Графік захисту модулів затверджених завідувачем кафедри.

7. Робоча програма в електронному вигляді СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

Мета вивчення дисципліни

Мета дисципліни полягає у одержанні та засвоєнні інформації щодо біодизельного палива, що виробляється з харчової та нехарчової сировини, вивченні способів та технологій одержання біодизелю, організації використання його у якості рідкого біопалива.

Предметом науки є вивчення процесів утворення рідкого біопалива з відновлювальної сировини рослинного та тваринного походження, досягнення зменшення енергозалежності України завдяки розвитку виробництва біопалива з біологічних ресурсів та забезпечення балансу між продовольчим і непродовольчим використанням біологічної сировини

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

- сировину базу одержання біодизельного палива;

- нормативну документацію на біодизель та його суміші;

- гомогенний та гетерогенний лужний та кислотний каталіз реакції одержання біодизелю;

- технологічні процеси та обладнання СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ для виробництва біодизелю;

- екологічні аспекти виробництва біодизелю;

- методи визначення жирнокислотного складу біодизелю;

- ступінь впливу біодизелю на показники роботи та надійність дизельних двигунів;

- екологічні аспекти застосування біодизелю;

- переваги та недоліки застосування біодизелю.

Студент повинен вміти:

- проводити розрахунки матеріального балансу технологічного процесу одержання біодизелю;

- визначати показники біодизелю з урахуванням його жирнокислотного складу;

- працювати з нормативною документації на вихідну сировину та біодизель;

- на основі літературних даних та патентної інформації виявляти перспективні технології одержання біодизелю.

Дисципліна є комплексною і охоплює знання таких дисциплін як «Біоенергетика», «Рослинництво», «Тваринництво», «Екологія», «Експлуатація с/х техніки», «Економіка АПК», «Менеджмент».

Зміст дисципліни

Теоретичні заняття (лекції)

Вступ

Україна належить до СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ країн, яка імпортує 70% необхідного обсягу природного газу і 80% сирої нафти та нафтопродуктів, при цьому видобуток вугілля в рік перевищує 80 млн. тонн. Часткова залежність від імпорту енергоефективних природних вуглеводнів розглядається більшістю розвинутих країн як питання національної та енергетичної безпеки, а використання нафтопродуктів як джерела енергії становить значну екологічну небезпеку. Таким чином, залежність від імпорту природного газу та нафтопродуктів, ціни на які підвищуються, а також значне погіршення екологічної ситуації стимулюють інтенсивний пошук альтернативних джерел енергії. Однією з альтернатив для дизельних двигунів є використання біопалива, які виготовляються з відновлювальної сировини рослинного походження. За «Програмою розвитку виробництва біодизельного палива на період до 2010 року» Україна СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ мала виробляти 520 тис. тонн біодизелю, що потребуватиме майже 1,7-1,8 млн. тонн валового збору насіння ріпаку. В 2010 році в Україні врожай ріпаку був на рівні 3,2 млн. тонн, але 90% цього врожаю було вивезено за кордон.Незважаючи на переваги, які дає сільському господарству, а також усьому людству, розвиток ринку біопалив. якщо брати до уваги надійність енергопостачання та зниження викидів парникових газів (особливо діоксиду вуглецю), формування світового ринку біопалив поки що не співвідноситься із його значенням для людства. При цьому слід зазначити, що світова спільнота ще знаходиться на стадії визначення щодо доцільності виробництва біологічних видів палива. Фактично біопаливо розкололо світ на два протиборчі СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ табори: одні виступають за використання біопалива, інші наполягають на пошуку альтернативних джерел енергії.

Таким чином, виробництво біопалива пов'язано як з великими можливостями, так і з ризиками. Воно допоможе скоротити емісії парникових газів, створити нові зелені робочі місця та підвищити рівень життя в багатьох бідних громадах. Але зростання попиту на біоенергетику не обійдеться без надмірної експлуатації біологічних ресурсів, і часто – використання сільськогосподарської продукції, необхідної для забезпечення продовольчої безпеки в світі. Важливим є досягнення балансу між продовольчим і непродовольчим використанням біологічних ресурсів. Сьогодні для України настав час розвивати власні потужності для виробництва біодизельного палива з поновлювальних сировинних ресурсів.

Модуль СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 1.Вихідна сировина та технології синтезу біодизельного палива(біодизелю). Нормативна документація на біодизель


documentahxslen.html
documentahxssov.html
documentahxszzd.html
documentahxthjl.html
documentahxtott.html
Документ СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ